PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

SKIS ROSSIGNOL åtar sig att respektera sekretessen för era uppgifter i enlighet med tillämplig lag för skydd av personuppgifter. Dessa villkor (nedan kallade "Villkor", "Villkoren") gäller all er information som kommer att inhämtas och användas av bolaget SKIS ROSSIGNOL samt dess dotterbolag och filialer (nedan kallad "Rossignol", "oss") genom våra produkter och onlinetjänster. Dessa Villkor omfattar alla personuppgifter som samlas in vid besök eller användande av våra hemsidor (nedan gemensamt kallade "Hemsidan") eller andra onlinetjänster eller applikationstjänster för mobil, vid skapande av ett konto eller genomför ett köp online, vid prenumeration av våra nyhetsbrev eller vid deltagande i tävlingar eller event organiserade av Rossignol (nedan kallade "Tjänster", "Tjänsterna).

Genom besök på denna Hemsida, användning av våra Tjänster eller genom tillhandahållande av dina personuppgifter på annat sätt, bekräftar du att du tagit del av och läst Villkoren som beskrivs nedan.

 

         I.                        UPPGIFTSINSAMLING AV ROSSIGNOL

Dina personuppgifter behandlas vid hantering av ditt personliga konto.  Om du lämnar ditt samtycke till det kan dina personuppgifter också bli föremål för statistiska undersökningar för att bl.a. användas vid övervakning av kvalitén på våra tjänster samt för kommersiella ändamål. Rossignol är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av dina personuppgifter.

Den lagliga grunden för kontohantering är en att behandlingen är nödvändig för att Rossignol ska kunna uppfylla ett avtal med dig. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för statistiska ändamål är ditt samtycke. Du är medveten om att ditt samtycke alltid kan återkallas.

Personuppgifter kan komma att insamlas vid användande av Tjänsterna som tillhandahålls frivilligt (t.ex. kontaktuppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress) eller automatiskt (t.ex. vid besök på vår Hemsida, då vi får tillgång till vissa uppgifter såsom din IP-adress, ursprungsland, vilken typ av webbläsare som används samt information om vilken hemsida som besöktes före besöket av vår Hemsida).

Dina personuppgifter som används för kontohantering kommer att sparas under den period du har ett personligt konto hos Rossignol och kommer att raderas ett (1) år efter att du avslutat ditt konto. De personuppgifter som används för statistiska ändamål kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för framställandet av statistiken.

 

       II.                        DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till tillgång till alla dina personuppgifter som lagras av oss, rätt till rättelse av och att motsätta dig behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål. Från och med den 25 maj 2018 har du, när tillämplig dataskyddslag så föreskriver, även rätt att begära radering, behandlingsbegränsning, samt kan använda din rätt till dataportabilitet. Du kan göra gällande dessa rättigheter genom att skriva till SKIS ROSSIGNOL – 98 rue Louis Barran – 398430 – SAINT JEAN DE MOIRANS (Frankrike) eller genom att skicka att skicka e-post genom vår Hemsida eller till dpo@rossignol.com. Du har alltid rätt att inkomma med klagomål till Datainspektionen.

     III.                        SÄKERHET

Vi strävar efter att genom att genomföra alla nödvändig tekniska och säkerhetsmässiga åtgärder som krävs för att förebygga och minimera riskerna med att hantera personuppgifter. Dessa åtgärder inkluderar, när så är lämpligt, användning av brandväggar, säker serverinstallation, genomförande av hanteringssystem och processer för lämpliga åtkomsträttigheter, noggrant urval av verktyg och andra åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa lämpligt skydd av personuppgifter mot obehörig användning eller att uppgifterna blir offentliggjorda. Vid onlinetransaktioner används vanliga säkerhetsåtgärder, exempelvis Secure Sockets Layer (SSL), för att säkerställa sekretess och säkerhet vid transaktionerna.

Dessvärre kan brister uppstå och säkerhetsfel inträffa och vi kan inte garantera fullständig säkerhet för personuppgifter. Du måste ta i beaktning att Hemsidan, förutom vid finansiella transaktioner, inte är krypterad.

 

    IV.                        DATAÖVERFÖRING UTANFÖR EU

Våra produkter och tjänster kan tillhandahållas med hjälp av resurser och servrar runt om i världen. Således kan dina personuppgifter överföras utanför Europeiska Unionen. I sådana fall ser vi till att denna överföring sker i enlighet med tillämpligt regelverk, och att en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter alltid tillhandahålls i enlighet med tillämplig lag. Detta sker exempelvis genom användning av standardavtalsklausuler som är antagna av Europeiska Kommissionen.

 

 

      V.                        INFORMATION OM COOKIES

Hemsidan installerar automatiskt "cookies" på din dator. "Cookies" är små datafiler där information om hemsidan lagras. Dessa "cookies" registrerar din användning av Hemsidan och lagrar samlad data från ditt besök (sidvisningar, datum och tid för besöket, användning etc.) vilket gör det möjligt för oss att föra statistik och lagra information på Hemsidan.

Du kan vägra att acceptera "cookies" genom inställningarna för din dator enligt följande:

 

För Mozilla FirefoxTM

  1. 1.       Välj "Verktyg" och "alternativ"
  2. 2.       Klicka på "Privat"
  3. 3.       Klicka på "Cookies" och välj det önskade alternativet

 

För Microsoft Internet Explorer TM

  1. 1.       Välj "Verktyg" > "Internetalternativ"
  2. 2.       Klicka på "Sekretess"
  3. 3.       Välj den nivå av sekretess som önskas.

 

För Chrome TM

1. Välj "Upplaga" > "Inställningar"

2. Klicka på "Personuppgifter"

3. Välj "Cookies"

 

För Safari TM

1. Välj "Upplaga" > "Inställningar"

2. Klicka på "Personuppgifter"

3. Välj "Cookies"

 

För Opera TM

1. Välj "inställningar" > "Avancerat" > "Cookies"

2. Välj det alternativ du önskar, acceptera cookies, acceptera endast cookies från den besökta hemsidan, eller avvisa cookies.

 

Vänligen använd hjälpmenyn för din internetbrowser för mer information.

 

    VI.                        COOKIES FRÅN TREDJE PARTER OCH SOCIALA NÄTVERK

Vissa av Rossignols partners kommer sannolikt att använda cookies för vissa specifika platser på Hemsidan. Utfärdandet och användandet av dessa cookies regleras i dessa företags separata sekretesspolicys.

I och med att mjukvaruapplikationer från tredje parter finns på Hemsidan, finns möjlighet att både dela innehåll från Hemsidan med andra, men även en möjlighet att dela din åsikt om Hemsidans innehåll. Detta kan exempelvis ske genom att använda knappar märkta "dela" och "gilla", anknutna till olika sociala medier så som Facebook, Twitter etc.

Vi uppmanar dig att ta del av de sociala nätverkens privata sekretesspolicys för att vara fullt medveten om användningsområdena för deras cookies, inklusive användning i reklamsyfte, samt information om den navigationsinformation som kan insamlas genom de sociala nätverkens delningsfunktioner.

 

   VII.                        ANVÄNDANDE AV PLATSDATA

När du använder Hemsidan via en mobil enhet kan du behöva ange din plats så att vi kan ge dig den mest exakta informationen. Vi delar inte den här platsinformationen med tredje part. Om du inte vill dela platsinformationen kan du alltid inaktivera användningen av platstjänster i programinställningarna.

 

 VIII.                        ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Dessa Villkor ersätter all tidigare information gällande våra rutiner för behandling av personuppgifter. De är inte avsedda att ersätta några andra avtal eller villkor som du kanske har ingått med oss (särskilt gällande köpvillkor). Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Villkor, varpå du kommer att underrättas därom.

 

loading